คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
 
Introduction to Programming  Language Syntax  I/O commands Data type  Operations  Looping  Condition Function  String   Array  Used  C++ to programความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลข้อมูลสตริง อาเรย์ เรคคอร์ดและพอยเตอร์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การเวียนเกิด ทรี กราฟและการประยุกต์ใช้ การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล

ศึกษาหลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์รายละเอียดระบบงานเดิม ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ กำหนดวัตถุประสงค์และขอบข่ายของการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบการนำข้อมูลเข้าและออก การออกแบบฐานข้อมูล การทำเอกสารระบบงาน  การทดสอบระบบและการนำไปใช้ การบำรุงรักษา การประเมิน กรณีศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบในองค์กร

ศึกษาวิธีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาโปรแกรม รูปแบบของภาษาโปรแกรม ชนิดของตัวแปรและการประกาศตัวแปร โครงสร้างชองการควบคุม การแปลภาษาโปรแกรม แนวคิดภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ และ virtual machine รวมทั้ง abstraction mechanism

ขั้นตอนการทำวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดเรื่องและการค้นหาข้อมูลการนำเสนอหัวข้องานวิจัย  การออกแบบงานวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล และการสรุปผล เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย

ศึกษาหลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  การแทนองค์ความรู้ เทคนิคการค้นหา การให้เหตุผลและการอนุมาน และระบบผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน ด้านปัญญาประดิษฐ์