ครุศาสตรบัณฑิต

การออกแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน มีความเข้าใจในระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน  การใช้จำนวนในชีวิตจริง  การวัดประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียน และการสื่อสารโดยใช้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ


การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน เทคนิควิธีสอน ทักษะการสอนทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์การวัดผลและประเมินผลการการสอนคณิตศาสตร์ โดยสอดคล้องกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิสัย การประยุกต์อนุพันธ์ และปริพันธ์เบื้องต้น

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ เซต ฟังก์ชัน ระบบจำนวนเต็ม ระบบเลขฐาน

ศึกษาความรู้เบื้องต้นทางสถิติและการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป และการแปรผล