ครุศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดที่อธิบายถึงรายวิชานั้นๆ

ระบบตัวเลข เลขฐานต่างๆ การแปลงเลขฐาน การบวก ลบ คูณ หารเลขฐาน รหัสต่างๆ

ลอจิกเกต ตรรกศาสตร์ เซตและความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน ตารางความจริง การออกแบบวงจร เพื่อ

ประยุกต์ใช้งานทางการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

        เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงานของสถาปัตยกรรมแบบ Client/Server ขั้นตอนการดำเนินงานของเว็บไซต์ทั้งแบบ Static และ Dynamic โครงสร้างและหลักการทำงานของภาษาโปรแกรมมิ่งที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นทั้งแบบ Server – side script และ Client side script เช่น PHP, ASP, ASP.NET และ Java Script รวมทั้งทราบถึงหลักการทำงานของ Web Server Software ประเภทต่างๆ ที่สนับสนุนการประมวลผลภาษาทางโปรแกรมมิ่ง
รหัสวิชา 1182601
ชื่อวิชา การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย  
Subject Name Design and Development of
น(ท-ป) 3(2-2-5)
คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์รูปแบบต่าง ๆ ขั้นตอนการออกแบบทเรียน วิเคราะห์เนื้อหาและการออกแบบกรอบการสอน ทดลองสร้างและใช้บทเรียน พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรมภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพขอ
หลักสูตร  
หลักสูตรปี 2554
โปรแกรมวิชา -

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการและการประสานงานของกระบวนการการจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผลกลาง การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากรการจัดการข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้ม การควบคุม การคืนสู่สภาพเดิม

ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล ประเภท และส่วนประกอบสำคัญในการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระเบียบและวิธีการในเครือข่ายข้อมูลและการควบคุมสายสื่อสาร พาหะในการสื่อสาร การออกแบบข่ายงานสื่อสาร การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบเครือข่ายในอนาคต