ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา : 1005002
น(ท-ป-อ) : 2(2-0-4)
ชื่อวิชา : ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ ( Comprehensive of Specific Subject Knowledge)
คำอธิบายรายวิชา : ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้

รหัสวิชา : 1264210
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา : การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (Website Design for Elementary School)
คำอธิบายรายวิชา :
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ และองค์ประกอบของภาพการโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน