ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา : 1264308
น.(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การจัดค่ายวิชาการสำหรับครูประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Academic Camp for Elementary School Teachers 
คำอธิบายรายวิชา :
       หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมนันทนาการตามกระบวนการ PDCA การวางแผน (Plan) การด าเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) การจัดท ารายงานการด าเนินงานการจัดค่ายและการฝึกปฏิบัติการจัดการค่ายวิชาการในระดับ ประถมศึกษา

รหัสวิชา : 1033202
น(ท-ป-อ) : 2(1-2-3)
ชื่อวิชา (ไทย) : การสร้างสื่อและแบบเรียน
ชื่อวิชา (Eng) : Medias Texts Construction
คำอธิบายรายวิชา : 
      การผลิตสื่อและแบบเรียน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น และการน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน ร่วม ในการผลิต สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ ความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดการสร้างและการใช้สื่อ นวัตกรรม และแบบเรียนอย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน

รหัสวิชา : 1005002
น(ท-ป-อ) : 2(2-0-4)
ชื่อวิชา (ไทย) : ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ 
ชื่อวิชา (Eng) : Comprehensive of Specific Subject Knowledge
คำอธิบายรายวิชา : 
       ทบทวนความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะและทดสอบประมวลความรู้

รหัสวิชา : 1264210
น(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Website Design for Elementary School
คำอธิบายรายวิชา :
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหน้าจอ และองค์ประกอบของภาพการโอนถ่ายข้อมูลบนเครือข่ายและการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน