ประกาศนียบัตรบัณฑิต

รหัสวิชา : 1035101
น.(ท-ป-อ) : 3(2-2-5)
ชื่อวิชา (ไทย) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ชื่อวิชา (Eng) : Innovation and Education Information Technology
คำอธิบายรายวิชา :
      ศึกษาหลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การผลิตและการประเมินสื่อนวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในยุคศตวรรที่ 21

การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การเลือกเนื้อหาวิชาและการจัดประสบการณ์ เรียนรู้ การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา ได้การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  การจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้ และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา