แนวคิด หลักเกณฑ์ องค์ประกอบที่สำคัญของการเจรจาต่อรอง ศิลปะการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่  ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน บทบาทและเทคนิคของผู้นำในการทำงานเป็นทีม แนวทางและเทคนิคการประยุกต์ใช้วิธีการจัดการสมัยใหม่ เช่น การจัดการความรู้ การจัดการคุณภาพ  การจัดการที่รับผิดชอบต่อสังคม และการจัดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพี่อใช้ในการจัดการองค์การ เช่น การวางแผน การตัดสินใจ และการควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

ประกอบด้วยเนื้อหา 8บทเรียน

             ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของการจัดการธุรกิจ วิวัฒนาการของแนวคิดด้านการจัดการ ทฤษฎีและแนวคิดด้านการจัดการในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การบรรจุ การจัดวางกำลังคน การสั่งการ การจูงใจ และการควบคุม

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

2) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการบริหารหรือการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้อง

3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่ไปประยุกใช้ในการบริหารงานในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ