หลักการแนวคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการโฆษณาการส่งเสริมการขาย การนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


หลักการแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการโฆษณาการส่งเสริมการขาย การนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ หรืออำนวยความ สะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างและวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ประเภทต่าง ๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เวิร์คชีต ตลอดจนโปรแกรมสำเร็จรูปใหม่ ๆ ในปัจจุบันที่สถานประกอบการใช้อยู่

ศึกษาถึงแนวคิด และที่มาของจริยธรรม และเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้างจริยธรรมองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บริหาร (Manager’s Ethics) และจริยธรรมของพนักงาน (Employee’s Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบด้วย

ตำราเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี วิชา การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย โปรแกรมวิชาการตลาด  คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาเรื่อง สาระสำคัญเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย สิ่งแวดล้อมในช่องทางการจัดจำหน่าย การค้าส่ง  การค้าปลีก     การตัดสินใจเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  การจัดการโลจิสติกส์        การขนส่ง  การจัดการคลังสินค้าและการประเมินผลช่องทางการจัดจำหน่าย