โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และโครงสร้างข้อมูลแบบอาเรย์ (Array) ลิสต์ (List) สแตก (Stack) คิว (Queue) ทรี (Tree) กราฟ (Graph) การจัดเรียงข้อมูลและการค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ ลำดับขั้นตอนหรืออัลกอริทึม (algorithm) ที่มีความสัมพันธ์กับโครงสร้างข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ


สมการเชิงเส้น ระบบตัวเลข การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่าง ๆ เลขคณิตคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีน เมตริกซ์ ลอจิกเกทชนิดต่างๆ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน อนุกรมเวลา การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม ตัวแบบแถวคอย เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ


วงจรชีวิตเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบซอฟต์แวร์การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานความเข้าใจพื้นฐานของระบบเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเทคนิคและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ระบบงานการพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำระบบงานคอมพิวเตอร์มาใช้การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การพิจารณาเลือกฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมการนำระบบไปใช้งาน การควบคุมระบบเทคนิคการสื่อสารและการประเมินผลหลังจากการใช้งานศึกษาปัญหาเชิงโปรแกรม ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม การควบคุม การไหลของขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง จากขั้นตอนวิธี การควบคุมโปรแกรมแบบลำดับ แบบเลือก แบบวนซ้ำ การกำหนดตัวแปร การแบ่งโปรแกรมเป็นโมดูล การทดสอบโปรแกรมและแก้ไขข้อผิดพลาด การเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง

ศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศในธุรกิจ การวิเคราะห์ระบบ การจัดการการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกลยุทธ์ สารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์กรในระบบสารสนเทศ จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบ สารสนเทศแบบต่างๆ เช่น ระบบของกระบวนการด้านการด าเนินงาน ระบบรายงานด้านการจัดการ ระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ

3603107 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ (Information System Security3(2-2-5)

วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน: 3603402 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลสำหรับธุรกิจ ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์แ

 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ