เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการ และการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

      แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการ บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า คำศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี


ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบัญชีคู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากำไร