การบัญชีเกี่ยวกับระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย การทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคำนวณค่าเสื่อมราคา ตามวิธีต่างๆการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ และกิจการยืดไม่ได้แสวงหาผลกำไร
       This course is relevant to vocher system and petty cash,bank reconciliation, note receivable, depreciation, mathematic of Inventory, value added tax(VAT), Industry Accounting,The accounting of government agencies and nonprofit.

การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผน และควบคุมการดำเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน  ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน  ปริมาณและกำไร   ระบบต้นทุนรวม  ระบบต้นทุนผันแปร  งบประมาณ  การวิเคราะห์ต้นทุน  การกำหนดราคาสินค้า  ราคาโอนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน


เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการ และการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์รวมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และต้นทุนฐานกิจกรรม

      แนวคิด ทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการบัญชี ความหมาย และวัตถุประสงค์ของการ บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ และการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด การจัดทำงบทดลอง กระดาษทาการ การจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการให้บริการและซื้อขายสินค้า คำศัพท์เฉพาะทางด้านการบัญชี


ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบัญชีคู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการและกิจการซื้อมาขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากำไร