เพื่อศึกษาหลักการและบทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายเทคนิควิธีการและเครื่องมือ สำหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณของนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างองค์การและ ลักษณะงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ