ศึกษาแนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล เพื่อจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันเวลา ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

     ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแบ่งส่วนตลาดพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคต

ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นกำเนิดและพัฒนาการของการท่องเที่ยวความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว ประเภทต่างๆ การดำเนินงานธุรกิจ ท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม การนำเที่ยว การขนส่ง ภัตตาคาร และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต