ศึกษาพื้นฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมความสำคัญของโปรแกรมสำเร็จรูปกับการทำงานปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านงานสำนักงานหรือโปรแกรมสำเร็จรูปเฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

การปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาตามขั้นตอนวิธีด้วยภาษาระดับสูง

ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสาร และการสื่อสารข้อมูลสมัยใหม่  เครื่องใช้ที่ใช้ภายในบ้านสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ การถนอมอาหารและการรักษาคุณภาพอาหาร การแปรรูปและบรรจุ รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การลดพิษทางน้ำ อากาศ แสงและเสียง การส่งเสริมและขยายพันธุ์พืช

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือการเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล ศึกษาแนวคิดและหลักการการเขียนโปรแกรมที่ทันสมัยเช่น การเขียนโปรแกรมเพื่อให้บริการ หรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย

ศึกษาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ รูปแบบของคำสั่ง ตัวเรียงทับซ้อน
แถวลำดับ เวกเตอร์ ระบบหลายตัวประมวลไฮเปอร์คิวบ์ เครื่องริสก์และซิสก์
โครงสร้างระบบหน่วยความจำ การออกแบบระบบสถาปัตยกรรมการประมวลแบบ
ขนาน พื้นฐานระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวกับหลักสถาปัตยกรรม