ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ความหมายและรูปแบบของข้อมูลทางการบัญชี การบันทึกรายการทางการบัญชี การปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวด การปิดบัญชีและการจัดทำงบการเงิน กิจการซื้อขายสินค้าและการควบคุมภายใน การบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า ส่วนของเจ้าของ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สมุดรายวันเฉพาะ

ศึกษาและปฏิบัติการเก็บรักษาสินค้า วางแผนการเก็บรักษาสินค้า วัตถุดิบ ส่วนประกอบและสินค้าสำเร็จรูป การคัดเลือกและประเมินผู้จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบ รายงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้า การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง องค์กรกับผู้ส่งสินค้าและวัตถุดิบ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของสินค้าคงคลัง วิธีการหาปริมาณและ เวลาของสินค้าคงคลัง หลักการจัดการวัสดุคงคลังแบบดั้งเดิม และแบบฐานศูนย์ การนำเทคนิคและ วิธีการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการตัดสินใจด้านวัสดุคงคลัง