ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการคลัง และงบประมาณระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณเทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย

หลักการ แนวคิด ความหมาย แนวทางการศึกษา พัฒนาการกระบวนทัศน์ องค์การสาธารณะและระบบราชการ นโยบายสาธารณะ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณและการคลัง การพัฒนา จริยธรรมสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวโน้มของรัฐประศาสนศาสตร์ในอนาคต

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ทั้งระบบ

ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา เหตุอันทำให้เจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอำพราง การตีความแสดงเจตนา โมฆะและโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึงลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจำและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2

ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนแนวความคิดในการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชน ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน และนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน