ศึกษาหลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ  เวกเตอร์ของแรง  แรงในภาวะสมดุลจุดศูนย์ถ่วง แรงเสียดทาน  ความเค้นและความเครียด  

กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุค  การเสียรูปของวัสดุโครงสร้างเมื่อรับภาระต่าง ๆ