การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning

ระบบสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

×

ทำไมต้องใช้ระบบนี้ ดีอย่างไร ? คำตอบอยู่ด้านล่างนี้


Login ด้วย Username/Password ชุดเดียวกับ Authentication

รองรับรูปแบบเนื้อหาและแบบทดสอบที่หลากหลาย

สั่งใบงาน ส่งใบงาน ให้คะแนนผ่านระบบได้

กำหนดวันที่-เวลา ในการทำแบบทดสอบ หรือ ใบงานได้

กำหนดส่งใบงานย้อนหลังรายบุคคลได้

สามารถนำเข้าข้อสอบ (import) ครั้งละเป็น 100 ข้อ

มีปฏิทินสำหรับนัดหมายต่างๆ ภายในรายวิชา

สร้างคลังข้อสอบ สุ่มข้อสอบ สลับลำดับข้อสอบและตัวเลือกได้

ลงทะเบียนเรียนโดยผู้เรียน ด้วยรหัสผ่านวิชา

สร้างกลุ่มเพื่อแยกตามหมู่เรียน หรือกลุ่มผู้เรียนได้

Export สถิติการเข้าใช้ คะแนนสอบ/ใบงานต่างๆ ได้

รายงานผลการเข้าใช้งานเนื้อหา แบบทดสอบได้

ติดตามการใช้งานแบบ Real Time ด้วย Log Live

อื่นๆ มากมาย

ช่องทางการเข้าถึงระบบ KPRU LMS e-Learning

สามารถเข้าใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ผ่าน URL โดยตรง

http://lms.kpru.ac.th

สามารถเข้าใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ผ่านหน้าเว็บเพจบุคลากร ดังรูป

สามารถเข้าใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ผ่านหน้าเว็บเพจนักศึกษา ดังรูป

การใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning

I

การ Login เข้าใช้งาน

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา สามารถ Login เข้าใช้งานระบบ KPRU LMS e-Learning ด้วย Username และ Password ชุดเดียวกันกับการ Authentication สำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ

II

การขอสร้างรายวิชา

กรณีต้องการเพิ่มรายวิชาใหม่ อาจารย์ผู้สอนต้องทำการร้องขอสร้างรายวิชาผ่านระบบ KPRU LMS e-Learning จากนั้น Admin จะทำการตรวจสอบและอนุมัติการสร้างรายวิชา จากนั้นสามารถบริหารจัดการรายวิชาได้ทันที

III

การจัดการเนื้อหา (Resources)

รองรับการแสดงรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น เว็บเพจ, Clip VDO, PDF, Power Point Online, รองรับอักขระทางคณิตศาสตร์, สามารถเก็บสถิติการเข้าใช้งานเนื้อหาได้ เพื่อนำไปประมวลผลอื่นๆ ต่อไป

IV

การจัดการใบงาน (Assignment)

สามารถสั่งงาน-ส่งงาน, แนบไฟล์ได้, ให้คะแนนออนไลน์, เขียนคอมเมนต์โต้ตอบกับผู้เรียนภายใต้ใบงานนั้นๆ ผ่านระบบออนไลน์, กำหนดวันที่-เวลาในการส่งงาน, กำหนดสิทธิ์ให้ส่งย้อนหลังเป็นรายบุคคลได้ และอื่นๆ

V

การจัดการแบบทดสอบ (Quiz)

สามารถนำเข้า (import) ข้อสอบ, รองรับข้อสอบหลากหลายรูปแบบ, รองรับอักขระทางคณิตศาสตร์, กำหนดวันที่-เวลาในการสอบ, แก้ไข เปลี่ยนแปลงคะแนนผ่านระบบ, Random ข้อสอบจากคลังข้อสอบได้ และอื่นๆ

VI

การจัดการผู้เรียน (Enrol)

ลงทะเบียนเรียนแบบรายคนด้วยผู้สอนได้, ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวผู้เรียนเองผ่านรหัสผ่านการลงทะเบียนได้, จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนได้, สร้างกลุ่มเพื่อแยกตามหมูเรียนได้, ลบผู้เรียนเป็นรายคนหรือกลุ่มได้

VII

การประมวลผล (Export)

Export ผลคะแนนสอบ คะแนนใบงาน/การบ้าน สถิติการเข้าเรียน ประวัติการเข้าใช้งานได้ รายงานผลแบบรายบุคคล/กลุ่มได้