และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจำวัน

เอาคำอธิบายนรายวิชาในหลักสูตร

 ความรู้พื้นฐานทางด้านนิเวศวิทยา  ดิน น้ำ จุลินทรีย์ ป่าไม้ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศแต่ละระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิเวศแต่ละระบบกับสิ่งแวดล้อม  พลังงาน ปัจจัยจำกัด วัฏจักของสาร ประชากร ชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจายมลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม