คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรมสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐ์นวัตกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ การใช้นวัตกรรมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ กฎหมายสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 


Definition and concepts of innovations, health innovations, the development of projects to create health innovations, the creation of health innovations, the application of knowledge and technology in developing health innovations , the use of health innovations for health promotion, disease prevention, treatment as well as rehabilitation, and patent, petty patent and copyright law.