คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            ความเป็นมาและพัฒนาการของกฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาลกับกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พระราชบัญญัติการพยาบาลและการผดุงครรรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ การพัฒนา จริธรรมในวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วย สิทธิพยาบาล ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติการพยาบาล ประเด็นปัญหาและการตัดสินทางจริยธรรม 

            History and development of law and ethics in nursing profession, laws relevant to the professional practice, National Health Security Act; Sanatorium Act, and Professional Nursing and Midwifery Act; ethical theories, development of professional ethics in nursing, code of ethics for nurses, patient’s right, nurses’ right, legal risks in nursing practice, ethical dilemmas and making ethical decision.

           หลักของโภชนศาสตร์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการพลังงานและสารอาหาร การประเมินภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค ความปลอดภัยของอาหาร โภชนาการสำหรับบุคคลวัยต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงสูงอายุในภาวะปกติ โภชนาการสำหรับผู้ป่วย ฝึกทดลองการจัดอาหารบำบัดสำหรับบุคคลที่มีปัญหาของระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบภูมิคุ้มกัน 

            Concepts of nutrition, foods and nutrients, requirement of energy and nutrients, nutrition assessment, eating behaviors, food safety, nutrition for healthy person from newborn tough elderly, diet therapy, design diet therapy for persons who have health problem with gastrointestinal, cardiovascular, immunological system.

ระบบสืบพันธุ์ เป็นการศึกษาตั้งแต่การเกิดเพศและการพัฒนาอวัยวะเพศของตัวอ่อนในครรภ์ได้  กลไกการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดในวัยแรกรุ่นและวัยหมดประจำเดือน  บอกตำแหน่งที่ตั้งและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชาย    กระบวนการพัฒนาของไข่และกระบวนการสร้างอสุจิ  การเปลี่ยนแปลงของรอบเดือนและการควบคุมการทำงานของรังไข่    กลไกการปฏิสนธิและการเปลี่ยนแปลงในการตั้งครรภ์  และกลไกการคลอดการหลั่งน้ำนม ความผิดปกติการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด

ความหมาย แนวคิดของนวัตกรรม นวัตกรรมสุขภาพ การพัฒนาโครงการเพื่อสร้างนวัตกรรมสุขภาพ การประดิษฐ์นวัตกรรมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีต่อการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ การใช้นวัตกรรมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ กฎหมายสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 


Definition and concepts of innovations, health innovations, the development of projects to create health innovations, the creation of health innovations, the application of knowledge and technology in developing health innovations , the use of health innovations for health promotion, disease prevention, treatment as well as rehabilitation, and patent, petty patent and copyright law.