กลุ่มรายวิชาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ต้องการสร้างบทเรียน เพื่อนำไปใช้งานจริง ในโรงเรียน ขณะที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปี 2564