แม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์

การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของบรรยากาศโลก การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ  กระบวนการถ่ายโอนพลังงานในบรรยากาศ  พลศาสตร์ของบรรยากาศ
ปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น การเกิดหมอก เมฆและฝน ฝนเทียม การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

                                  ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่
                     ใกล้ที่สุดไปยังจุดที่กว้างไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ การคำนวณทางดาราศาสตร์กลศาสตร์  
                     เทห์ฟ้า   การแผ่พลังงานและสเปกตรัมของดาวฤกษ์ กลุ่มดาว การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
                     ของดาวฤกษ์  วิวัฒนาการของดาวฤกษ์   ระบบดาวฤกษ์  ความก้าวหน้าของการศึกษาทาง
                     ดาราศาสตร์

                               ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ตามความเหมาะสม

ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในรายวิชาฟิสิกส์ ฝึกทักษะการเขียน การอ่าน ในเนื้อหาของวิชาฟิสิกส์ ทำให้นักศึกษาในความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการอ่านบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้