ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และการสื่อสารข้อมูลในปัจจุบัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การตลาดดิจิทัล ธุรกิจอัจฉริยะ องค์กรอิเล็กทรอนิกส์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับองค์กรและการบริหารงานบริการ  ความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล

 Application of Computer Graphics  

พื้นฐานงานทางด้านกราฟิก หลักการออกแบบภาพกราฟิก หลักการใช้สีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การประมวลผลภาพในระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบสีในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก พื้นที่ในการจัดเก็บภาพกราฟิก รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลกราฟิก 

ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกแบบ 2 มิติ หรือ แบบ 3 มิติ