ครุศาสตรบัณฑิต

ทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

             ศึกษาความสำคัญของธรณีวิทยาต่อชีวิตประจำวัน ธรณีประวัติ ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ถึงยุคปัจจุบัน ธรณีวิทยา โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ การสำรวจทางธรณีวิทยา การศึกษาถึงแหล่งกำเนิดของดิน หิน แร่ ธรณีประยุกต์และธรณีวิทยาของประเทศไทย ดาราจักรของเราและเอกภพ ทรงกลม ท้องฟ้า นภา ระบบสุริยะและมิติที่แท้จริง โครงสร้างและวิวัฒนาการของดวงดาว รวมทั้งความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับดาวเคราะห์ ห้วงใน  ห้วงนอก ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ ประวัติการกำเนิดทะเลและมหาสมุทร ลักษณะทางกายภาพ ส่วนประกอบทางเคมี ความสัมพันธ์ ทางด้านชีววิทยาของมหาสมุทร ซึ่งจะก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐกิจ   ด้านต่าง ๆ ทั้งของไทยและโลก