ครุศาสตรบัณฑิต

หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก  พิธีกร  ผู้จัดรายการ  การอ่านตามบท  การอ่านข่าว  ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศข่าว

ศึกษาหลักสูตร และเอกสารหลักสูตรภาษาไทยระดับประถมศึกษา การวิเคราะห์ความรู้ด้าน วรรณกรรมหลักภาษา และทักษะภาษาไทยระดับประถมศึกษา เน้นการปฏิบัติการจัดรูปแบบการเรียนรู้การจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะการผลิต และการใช้สื่อการวางแผน และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลอง

ทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษโปรแกรมวิชาภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

          หลักการฟัง  การดู และการพูดประเภทต่างๆ  ที่มีความจำเป็นสำหรับครู  ปัจจัยที่สร้างผลสัมฤทธิ์  การสร้างบุคลิกภาพ  การใช้เสียง  กิริยาท่าทาง  การสร้างความมั่นใจในการพูด  การใช้ภาษาและกลวิธีการพูด  หลักการพูดในที่ชุมชน  เน้นการฝึกพูดอภิปราย  การกล่าวรายงาน      กล่าวสรุป  ฝึกการฟังเรื่องราวต่างๆ  สรุป  ขยายความอย่างสร้างสรรค์และพูดสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย  เน้นการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน