ครุศาสตรบัณฑิต

ทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการอ่าน เทคนิคการอ่าน การเดาความหมายจากบริบท การอ่านเร็ว การ อ่านเพื่อหาข้อมูล การอ่านย่อหน้าของบทความ และวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน

บทเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อ ....................

  • อาจารย์ผู้สอน: choj thoj

This course aims to introduce the various forms of English literature, including poetry, short stories, drama, and novels (brief excerpts). Students will learn the basic structure and vocabulary associated with these genres.


ศึกษาวิธีการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สำหรับบทเรียนภาษาอังกฤษ การออกแบบโครงสร้างการสอน โครงสร้างของหน่วยเรียนที่เป็นมาตรฐาน ความรู้พื้นฐาน ความรู้พื้นฐานด้านทักษะ สังคมและจริยธรรม วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้รวมถึงภาษาที่ใช้ในบทเรียนภาษาอังกฤษด้วย