ครุศาสตรบัณฑิต

ทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ทั้งในส่วนของ ธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค

การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น และการใช้กฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ ในการวิจัยการดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนำวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน