ครุศาสตรบัณฑิต

รหัสวิชา ว11101
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ผู้พัฒนา : 605120227 พีรดา ใจวงศรี สาขาวิชาสังคมศึกษา

รหัสวิชา ว11101
ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา : ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข้อมูล ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงาน ร่วมกัน เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพสิทธิของผู้อื่น
สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
ผู้พัฒนา : 605120227 พีรดา  ใจวงศรี สาขาวิชาสังคมศึกษา

ทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก ทั้งในส่วนของ ธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค

การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น และการใช้กฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข

ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ ในการวิจัยการดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล  การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนำวิธีการและผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานฝึกปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน