ครุศาสตรบัณฑิต

ทดสอบความรู้ความสามารถนักศึกษโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยการจัดสภาพแวดล้อม ปฏิบัติการผลิตสื่อและการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การสร้างและการประเมิน  การบูรณาการการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ หลักการจัดป้ายนิเทศ หลักการจัดและตบแต่งห้องเรียน ฝึกทักษะการเขียนภาพลายเส้น การเขียนการ์ตูน การจัดป้ายนิเทศ การตบแต่งห้องเรียน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุในท้องถิ่น และการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

ความหมาย  ประวัติ  ปรัชญา  บทบาทและความสำคัญของการศึกษาพิเศษ  ลักษณะ  สาเหตุ  และประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา  การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย  การจัดการศึกษาพิเศษในต่างประเทศ  องค์กร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ  การเคลื่อนไหวในปัจจุบันด้านการศึกษาพิเศษ  และแนวโน้ม