แบบทดสอบ

รายวิชาที่โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารเปิดสอน

รายวิชาบังคับ

รายวิชาที่เปิดสอนของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

รายวิชาเอกบังคับ

รายวิชาที่เปิดสอน โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร 

วิชาเอกบังคับ

รายวิชาที่เปิดสอน ของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

วิชาเอกบังคับ

รายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจ โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงินย้อนหลัง ศึกษาข้อมูลหรือข้อจำกัดของงบการเงินที่มีต่อการวิเคราะห์ทางการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงินและให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ
ลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ มาตรฐานเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน การดำเนินงานของธนาคารการบริหารเงินทุนของธนาคารพาณิชย์