เศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร/ ประกอบด้วยอุปสงค/ อุปทาน ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค

ทฤษฎีการผลิต การกำหนดราคาในตลาด รายได ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค า

ระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ

นักศึกษาสามารถอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ ในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน การกำหนดราคาดุลยภาพ พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดในระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว วัฏจักรเศรษฐกิจ ดุลการค้าและดุลการชำระเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และแนวทางแก้ไข

เป็นรายวิชาที่ศึกษาหลักแนวคิดทฤษฎีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหาของสังคม และเศรษฐกิจตามแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่านมา  ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมระดับบุคคล  ชุมชน  ประเทศชาติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  การวิเคราะห์ความสำเร็จของกรณีศึกษาที่มีการน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเหตุการณ์จริง