Basic News Reporting หลักการสื่อข่าว คุณลักษณะ ประเภทของข่าวและการเขียนข่าว คุณลักษณะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ

เพื่อศึกษาหลักการและบทบาทของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ตลอดจนศึกษาถึงกลุ่มเป้าหมายเทคนิควิธีการและเครื่องมือ สำหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณของนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ โครงสร้างองค์การและ ลักษณะงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ