โครงสร้างของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักการ วิธีการ ประเภทและรูปแบบของการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติของผู้ให้บริการ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การเตรียมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ รวมถึงรายการอาหาร รายการเครื่องดื่ม มารยาทและการ
ปฏิบัติในการต้อนรับและบริการ และฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการ


ศึกษาหน้าที่และขอบเขตของงานแม่บ้านในระดับพื้นฐาน
ซึ่งได้แก่ การจัดเตรียมห้องพัก เครื่องมือ อุปกรณ์รวมทั้งน้ำยาเคมี
ที่ใช้ทำความสะอาด ทุกชนิดการบำรุงรักษาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ การซักรีด
และการนำส่งผ้าซึ่งใช้ภายในโรงแรม และบริการซักรีด

ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการ และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชน

ศึกษาแนวคิดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล เพื่อจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทันเวลา ฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

     ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรม การแบ่งส่วนตลาดพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวส่วนประสมทางการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภายในและต่างประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาดรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรมในอนาคต

ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นกำเนิดและพัฒนาการของการท่องเที่ยวความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว องค์ประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว ประเภทต่างๆ การดำเนินงานธุรกิจ ท่องเที่ยว ประเภทของนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านโรงแรม การนำเที่ยว การขนส่ง ภัตตาคาร และร้านขายของที่ระลึก เป็นต้น แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต