คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพฤติกรรมของแสง การกำเนิดแสง กฎการส่องสว่าง การวัดการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสงและองค์ประกอบ หลอดไฟฟ้าที่ใช้แสงสว่างชนิดต่างๆ การเลือกใช้งาน ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม คำนวณและออกแบบในการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับที่อยู่อาศัยในร้านค้าธุรกิจต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคำนวณและการออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคาร ภายนอกอาคาร

คำอธิบายรายวิชา......

       ศึกษาหน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การป้องกันการรบกวน ความปลอดภัย ความแม่นยำ การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและที่ความถี่สูง ทรานดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดด้วยเทคนิคแบบดิจิทัล  สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เทคนิคการวัดที่ทำให้ความถูกต้องสูงขึ้น เครื่องมือวัดในโรงจักรไฟฟ้า