ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังและพลังงานไฟฟ้า การประกอบวงจรวัดหาความสัมพันธ์ของค่าความต้านทาน กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าในวงจรตัวต้านทานแบบต่างๆ โดยใช้กฎของโอห์ม กฎของ เคอร์ชอฟฟ์ ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ พารามิเตอร์ของรูปคลื่นไซน์ ประกอบวงจร ทดสอบค่ากระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า อิมพีแดนซ์ คาบเวลา ความถี่ เฟส กำลังไฟฟ้า เฟสเซอร์ไดอะแกรม วงจร RLC

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาพฤติกรรมของแสง การกำเนิดแสง กฎการส่องสว่าง การวัดการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสงและองค์ประกอบ หลอดไฟฟ้าที่ใช้แสงสว่างชนิดต่างๆ การเลือกใช้งาน ชนิดและหน้าที่ของดวงโคม คำนวณและออกแบบในการติดตั้งหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับที่อยู่อาศัยในร้านค้าธุรกิจต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม การคำนวณและการออกแบบติดตั้งระบบแสงสว่างภายในอาคาร ภายนอกอาคาร

คำอธิบายรายวิชา......

       ศึกษาหน่วยการวัดและเครื่องมือวัดมาตรฐาน การป้องกันการรบกวน ความปลอดภัย ความแม่นยำ การวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การวัดอิมพีแดนซ์ที่ความถี่ต่ำและที่ความถี่สูง ทรานดิวเซอร์ การวัดทางแม่เหล็ก การวัดด้วยเทคนิคแบบดิจิทัล  สัญญาณรบกวน อัตราส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน เทคนิคการวัดที่ทำให้ความถูกต้องสูงขึ้น เครื่องมือวัดในโรงจักรไฟฟ้า