เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

เป็นการนำทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีพลังงาน

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน

ศึกษาการเปลี่ยนรูปพลังงานในรูปแบบต่างๆ และใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนรูปพลังงาน โดยเน้นการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวล รวมถึงศักยภาพของแหล่งพลังงาน การประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น