ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล  มาตราส่วน  มาตรฐานการให้ขนาด  มาตรฐานตัวอักษร ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง  การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ  3  มิติ  


ศึกษาและตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น Engobe, Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist   เป็นต้น