รายวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น (Technology Ceramic Preliminary) ผู้เรียนจะได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเซรามิกส์หรือเครื่องปั้นดินเผาไทย เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานเซรามิกส์ การเตรียมเนื้อดินปั้น วัตถุดิบเซรามิกส์ การทดสอบทางกายภาพ การขึ้นรูปเซารามิกส์ เตาและการเผาเซรามิกส์ ทั้งนี้ เพื่อนำเอาหลักการเซรามิกส์หรือกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากการศึกษาไปประกอบอาชีพอิสระทางด้านการออกแบบได้เป็นอย่างดี ซึ่งเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาจำนวน 7 บท และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
        บทที่ 1 บทนำ ความหมายและประวัติความเป็นมาเครื่องปั้นดินเผา
        บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
        บทที่ 3 การเตรียมเนื้อดินปั้นที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
        บทที่ 4 วัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานเซรามิกส์
        บทที่ 5 การทดสอบทางกายภาพเนื้อดินปั้นก่อนเผาและหลังเผา
        บทที่ 6 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยมือแบบวิธีขดและวิธีแผ่น
        บทที่ 7 เตาเผาและการเผาเซรามิกส์
     หวังว่าเอการคำสอนรายวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์เบื้องต้น (Technology Ceramic Preliminary) นี้ คงเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้กับรักศึกษา ตลอดจนกลุ่มผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี


ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล  มาตราส่วน  มาตรฐานการให้ขนาด  มาตรฐานตัวอักษร ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง  การเขียนภาพฉายการเขียนภาพ  3  มิติ  


ศึกษาและตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ เช่น Engobe, Incising, Scraffito, Photograph, Stamping, Wax Resist   เป็นต้น