นิติศาสตรบัณฑิต

ประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ลักษณะ1 ถึงลักษณะ 9

ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 ลักษณะ 23  และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด