ศึกษาเรียนรู้หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการทํางานผสมหลายสื่อฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตงานผสมหลายสื่อประเภทต่าง ๆ ทดลองฝึกปฏิบัติงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผสมผสานเทคนิคหลายโปรแกรมให้เกิดเป็นผลงาน 2 มิติและ 3 มิติ


ศึกษาหลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติการตกแต่งภาพเรียนรู้การออกแบบตัวอักษรเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ทดลองฝึกปฏิบัติงานออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อรายวิชา

                        รหัสวิชา   2031409                 

                        ชื่อวิชาภาษาไทย       หลักการออกแบบ

                        ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ        Principle of Design

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะแขนงต่างๆผลงาน แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สาขาต่างๆ ของแต่ละยุค แต่ละสมัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ ศึกษาเกี่ยวกับส่วนองค์ประกอบ หลักการจัดองค์ประกอบ การใช้สี แสงและเงาและการทำงานปฏิบัติการเขียนภาพลายเส้น