Faculty of Management Science

อธิบายอุปกรณ์ภายใน ห้องประชุม การใช้งาน ระเบียบการใช้งานห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ส่วนประกอบทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันและงานด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม
Basic physical make-up of a personal computer, computer and information network, computer applications in everyday life, information technology and society.