ศิลปศาสตรบัณฑิ

ความรู้เกี่ยวกับภาษา ทักษะทางภาษาไทย การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน การเขียนรายงานวิชาการ และการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย เนื้อหาประกอบมี 9 บท ได้แก่ บทที่1 ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา บทที่2ทักษะทางภาษาไทย บทที่3การพัฒนาทักษะการคิด บทที่4ทักษะการฟัง บทที่5ทักษะการอ่าย บทที่6ทักษะการพูด บทที่7 ทักษะการเขียน บทที่8การเขียนรายงานทางวิชาการ บทที่9การเขียนตอบข้อสอบอัตนัย

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา ทักษะทางภาษาไทย การพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะการพูด ทักษะการเขียน การเขียนรายงานวิชาการ และการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย

รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย ประกอบไปด้วยทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเพื่อเป็นพื้นฐานให้นักศึกษาได้นำความรู้ในรายวิชาไปใช้ประโยชน์ในรายวิชาอื่น ๆ รวมไปถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

คำอธิบายรายวิชา