มีทักษะการสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคล่องแคล่ว

ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของประเทศจีน เพื่อรู้จักและเข้าใจประเทศจีนให้มากขึ้น ไม่เกี่ยวกับด้าน ลักษณะภูมิประเทศ อากาศ ประชากร ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น