ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาการของแผนที่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ

ศึกษานิยาม พัฒนาการ ประเภทและหลักการพื้นฐานรีโมทเซนซิ่ง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลรีโมทเซนซิ่ง คุณลักษณะของดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิ่งในด้านต่าง ๆ และมีการปฏิบัติภาคสนาม

ศึกษาระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประชากรของมนุษย์และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร พร้อมแนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะของภาพถ่ายทางอากาศ การอ่าน และการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ

เกี่ยวกับ