การจัดการศูนยบริการเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสการประมาณราคา การบํารุงรักษา การ เขียนคูมือการซอมและบํารุงรักษา การรับงาน-การสงงาน วงจรเครื่องใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณ ตรวจซอมระบบไฟฟาในเครื่องจักรที่เกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส การบํารุงรักษาระบบไฟฟาในเครื่องจักร ตาง ๆ


เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

เน้นทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เน้นทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบบัส โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์