กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ ยังไม่มีผลการวิจัยใดๆ ที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า วิธีการสอนแบบใดที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด หรือทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีที่สุด เพราะการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับครูผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งแต่ละคนก็มีความเป็นปัจเจกบุคคล วิธีการเรียนและวิธีการสอนจึงมีความเหมาะสมกับคนหนึ่งแต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกคนหนึ่ง ดังนั้นครูสอนจึงควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  การพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

การจัดการเรียนรู้ ความหมาย รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้