ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม  การพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์เพื่อการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

การจัดการเรียนรู้ ความหมาย รูปแบบ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้