Faculty of Industrial Technology

รายละเอียดเนื้อหา
บทนำ เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
-     ความหมายของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
-     ความเป็นมาของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
-     ความสำคัญของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
-     ประโยชน์ของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
-     ประเภทของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
-     ตัวอย่างของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

บทที่ 2 เทคโนโลยีท้องถิ่น
-     ความหมายของเทคโนโลยีท้องถิ่น
-     ความเป็นมาของเทคโนโลยีท้องถิ่น
-     ความสำคัญของเทคโนโลยีท้องถิ่น
-     ประโยชน์ของเทคโนโลยีท้องถิ่น
-     ประเภทของเทคโนโลยีท้องถิ่น
-     ตัวอย่างของเทคโนโลยีท้องถิ่น

บทที่ 3 เทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
-     ความหมายของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
-     ความเป็นมาของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
-     ความสำคัญของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
-     ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
-     ประเภทของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก
-    เกษตรกรรม
-    พาณิชกรรม
-    อุตสาหกรรม
-    คหกรรม
-    ศิลปหัตถกรรม
-     ตัวอย่างของเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
-     ความหมายของเครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
-     ความเป็นมาของเครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
-     ความสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
-     ประโยชน์ของเครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน
-     ประเภทของเครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน 5 ด้าน ได้แก่
-    เครื่องจักรหนัก
-    อุปกรณ์/เครื่องมือซ่อมบำรุง
-    การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์อาการเพื่อซ่อมบำรุง
-    การเก็บดูแลเครื่องมือ
-     ตัวอย่างเทคนิคการใช้เครื่องมือ

บทที่ 5 การวิเคราะห์เทคโนโลยีที่นำมาใช้กับชีวิตประจำวัน (งานวิจัย)
-     การสืบค้นหาเทคโนโลยีในปัจจุบัน
-     วิเคราะห์งานวิจัยด้านเทคโนโลยี
-     สร้างแนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน