กลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร

ศึกษาและจำแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมาย สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง องค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความสำคัญของกสนรับรู้ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิง การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง