Network Computing

เป็นรายวิชาที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้จัดตั้งโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตาม ผลการดำเนินงาน IPV6 ในประเทศไทย เพื่อเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วถึง จึงได้สนับสนุนให้จัดทำสื่อการเรียนการสอนดังกล่าว เพื่อเป็นความรู้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ