5071101 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนวัตกรรมและธุรกิจอาหาร-ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน

รายวิชา  5071106 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(2-3-5)

หมู่เรียน 6413205 สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอหาร วท.บ. 4 ปี  ภาคปกติ (กำแพงเพชร)

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.แดนชัย  เครื่องเงิน