การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานหนึ่งของงานทรัพยากรสารสนเทศ ครอบคลุมในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ โดยกำหนดการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty และจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอิ้

การปฏิบัติงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เป็นระบบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ได้แก่ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค เป็นต้น

         คู่มือปฏิบัติงานออนไลน์ เรื่อง "การบริหารจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รูปแบบภาษาไทย" ได้อธิบาย แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติและพัฒนางานของผู้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

       คู่มือปฏิบัติงานออนไลน์  “โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน (e-Learning)” นี้ได้อธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดทั้งโครงการอย่างชัดเจนในทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมีตัวอย่างเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ดำเนินงานตลอดทั้งโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนสิ้นสุดโครงการ