คู่มือการปฏิบัติงาน

           ด้วย ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม 2558 กำหนดแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : 2 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายข้อที่ 8 8.10 กำหนดให้มีการรายงานการประเมินตนเองตามกรอบการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งในระดับหลักสูตร หน่วยงานและมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นปีการศึกษา โดยนำเสนอรายงานผลการประเมินภายใน 30 พฤศจิกายนของทุกปี 8.11 กำหนดให้มหาวิทยาลัยหน่วยงานและหลักสูตร รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษาละ 1 ครั้งทุกปี (มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2558 : 7) และเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม และครบถ้วนตามที่สกอ.กำหนด ผ่านระบบฐานข้อมูล Che Qa Online ได้อย่างถูกต้อง

           การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน ผู้จัดทำจึงได้ทำคู่มือ ฯ ฉบับนี้ ขึ้น โดยมีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขั้นตอนการวางแผนและการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม การดำเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม และการดำเนินการภายหลังตรวจเยี่ยม