ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภายในชุมชนท้องถิ่น โดยการร่วมมือของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนด้วยองค์ความรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของทองถิ่น  รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี  ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม